• Publications

  2020

  1. Fang Wang, Weiqi Zhang, Qiaoyan Yang , Yu Kang , Yanling Fan, Jingkuan Wei , Zunpeng Liu,Shaoxing Dai , Hao Li, Zifan Li, Lizhu Xu , Chu Chu, Jing Qu, Chenyang Si, Weizhi Ji*,Guang-Hui Liu*, Chengzu Long*, Yuyu Niu*. Generation of a Hutchinson–Gilford progeria syndrome monkey model by base editing. Protein Cell (2020). https://doi.org/10.1007/s13238-020-00740-8.[IF:10.164]
  2. 周勤,王爽,张婷,李善刚,陈永昌*. 小鼠及猕猴胚胎MECP2基因T158M单碱基突变体系的建立 *[J]. 中国生物工程杂志, 2020, 40(6): 31-39.[IF:0.605]
  3. Dong-Dong Qin , Shu-Fei Feng , Fei-Yu Zhang , Na Wang , Wen-Jie Sun , Yin Zhou , Teng-Fang Xiong , Xian-Lai Xu , Xiao-Ting Yang , Xiang Zhang , Xue Zhu , Xin-Tian Hu , Lei Xiong , Yun Liu , Yong-Chang Chen*. Potential use of actigraphy to measure sleep in monkeys: comparison with behavioral analysis from videography. Zool Res. 2020;41(4):437-443. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.056.[IF:1.556]
  4. Wen-Xing Li†, Gong-Hua Li†, Xin Tong, Peng-Peng Yang, Jing-Fei Huang*, Lin Xu*, Shao-Xing Dai*.Systematic metabolic analysis of potential target, therapeutic drug, diagnostic method and animal model applicability in three neurodegenerative diseases.Aging. 2020; 12:9882-9914. https://doi.org/10.18632/aging.103253.[IF:5.515]
  5. Xufeng Fu †* , Bo Xu † , Jiang Jiang † , Xing Du , Xiaoli Yu , Yaping Yan , Shanshan Li , Briauna Marie Inglis , Huiming Ma , Hongyan Wang , Xiuying Pei *, Wei Si *. Effects of cryopreservation and long-term culture on biological characteristics and proteomic profiles of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. Clin Proteomics. 2020;17:15. Published 2020 May 24. doi:10.1186/s12014-020-09279-6.[IF:2.892]
  6. Junfeng Wang , Xufeng Fu , Yaping Yan , Shanshan Li , Yanchao Duan , Briauna Marie Inglis , Wei Si , Bingrong Zheng. In vitro differentiation of rhesus macaque bone marrow- and adipose tissue-derived MSCs into hepatocyte-like cells. Exp Ther Med. 2020;20(1):251-260. doi:10.3892/etm.2020.8676.[IF:1.785]
  7. Ai Z, Niu B, Duan K, Chenyang Si, Sile Wang, Lifeng Xiang, Xiaoqing Zhu, Qingyuan Zhu, Chun Feng, Yu Yin, Shumei Zhao, Ruize Kong, Weizhi Ji, Tianqing Li. Modulation of Wnt and Activin/Nodal supports efficient derivation, cloning and suspension expansion of human pluripotent stem cells. Biomaterials. 2020;249:120015. doi:10.1016/j.biomaterials.2020.120015.[IF:10.250]

  8. Li Bing-Xiang†, Zhang Han†, Liu Yubin†, Li Ya†, Zheng Jun-Juan, Li Wen-Xing, Feng Kai, Sun Ming*, Dai Shao-Xing*. Novel pathways of HIV latency reactivation revealed by integrated analysis of transcriptome and target profile of bryostatin. Scientific Reports. 2020, 10(1): 3511.[IF:4.011]

  9.  Hong H, Zhao K, Huang S, Huang S, Yao A, Jiang Y, Sigrist S, Zhao L, Zhang YQ.Structural Remodeling of Active Zones Is Associated with Synaptic Homeostasis. 
   JNeurosci.2020,40(14):2827-2827.[IF:6.074]

  2019

  1. Lifeng Xiang, Yu Yin, Yun Zheng, Yanping Ma, Yonggang Li, Zhigang Zhao, Junqiang Guo, Zongyong Ai, Yuyu Niu, Kui Duan, Jingjing He, Shuchao Ren, Dan Wu, Yun Bai, Zhouchun Shang, Xi Dai, Weizhi Ji, Tianqing Li.A developmental landscape of 3D-cultured human pre-gastrulation embryos.Nature(2019) doi:10.1038/s41586-019-1875-y,[IF:33.407]
  2. Yuyu Niu*,Nianqin Sun,Chang Li,Ying Lei,Zhihao Huang,Jun Wu,Chenyang Si,Xi Dai,Chuanyu Liu,Longqi Liu,Su Feng,Yu Kang,Wei Si,Hong Wang,E. Zhang,Lu Zhao,Ziwei Li,Xi Luo,Guizhong Cui,Guangdun Peng,Juan Carlos Izpisúa Belmonte*,Weizhi Ji*,Tao Tan*. Dissecting primate early post-implantation development using long-term in vitro embryo culture. Science. 366(6467),[IF:41.037]
  3. Li Yan†, Bin Jiang†, Yuyu Niu†, Hongxuan Wang, Enqin Li, Yaping Yan, Huiyan Sun, Yanchao Duan,Shaohui Chang, Guokai Chen, Weizhi Ji*, Ren-He Xu* and Wei Si*  (2019) Intrathecal delivery of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheres promotes recovery of a primate multiple sclerosis model.Cell Death DiscoveryDOI 10.1038/s41420-018-0091-0. [IF:5.28]
  4. Dongdong Qin*†, Shihao Wu, Yongchang Chen, Xintian Hu*, Behavioral screening tools for identifying autism in macaques: existing and promising tests.Brain Research Bulletin, 146(2019)87-93. [IF:2.71]
  5. Lei Shi†, Xin Luo, Jin Jiang, Yongchang Chen, Cirong Liu, TingHu, Min Li, Qiang Lin, Yanjiao Li, Jun Huang, Hong Wang,Yuyu Niu, Yundi Shi, Martin Styner, Jianhong Wang, Yi Lu, Xuejin Sun, Hualin Yu, Weizhi Ji*,Bing Su*,Transgenic rhesus monkeys carrying the human MCPH1 gene copiesshow human-like neoteny of brain development.National Science review,Volume 6, Issue 3, May 2019, Pages 480–493. [IF:13.22]
  6. Chu Chu†, Zhaohui Yang1†, Jiayin Yang, Li Yan, Chenyang Si, Yu Kang, Zhenzhen Chen, Yongchang Chen,Weizhi Ji and Yuyu Niu*,Homologous recombination-mediated targeted integration in monkey embryos using TALE nucleases.BMC Biotechnology,DOI:10.1186/s12896-018-0494-2. [IF:2.303]
  7. Hong Wang†, Yaping Yan†, Xiaoyan Yi†, Yanchao Duan, Junfeng Wang, Shanshan Li Lilin Luo, Tianzhuang Huang, Briauna Inglis, Xi Li, Weizhi Ji, Tao Tan* and Wei Si*,Histopathologilal Features and Composition Of Gut Microbiota in Rhesus Monkey of Alcoholic Liver disease Frontiers in Microbiology.DOI: 10.3389/fmicb.2019.00165.  [IF:4.259]
  8. Shanshan Li†, Lei Ao†, Yaping Yan†, Jiang Jiang, Bingbing Chen, Yanchao Duan, Fei Shen, Jinbao Chen,Briauna Inglis, Renmin Ni, Weizhi Ji* and Wei Si,Differential motility parameters and identification of proteomic profiles of human sperm cryopreserved with cryostraw and cryovial. Clinical Proteomics,DOI :10.1186/s12014-019-9244-2.  [IF:2.892]
  9. Bin Jiang†, Xufeng Fu†, Li Yan†, Shanshan Li†, Dongliang Zhao, Xiaoyan Wang, Yanchao Duan,Yaping Yan, Enqin Li, Kunhua Wu, Briauna Marie Inglis, Weizhi Ji, Ren-He Xu, Wei Si.Transplantation of human ESC-derived mesenchymalstem cell spheroids ameliorates spontaneous osteoarthritis in rhesus macaques.Theranostics.2019, 9:6587-6600.[IF: 8.063]
  10. Tianqing Li*,Zongyong Ai,Weizhi Ji*.Primate stem cells: bridge the translation from basic research to clinic application.SCIENCE CHINA Life Sciences.2019,62(1):12-21.[IF:3.583]
  11. Yuyu Niu*†, Nianqin Sun†, Chang Li†, Ying Lei†, Zhihao Huang, Jun Wu, Chenyang Si, Xi Dai, Chuanyu Liu, Longqi Liu, Su Feng, Yu Kang, Wei Si, Hong Wang, E. Zhang, Lu Zhao, Ziwei Li, Xi Luo, Guizhong Cui, Guangdun Peng, Juan Carlos Izpisúa Belmonte*, Weizhi Ji*, Tao Tan*.Dissecting primate early post-implantation development using long-term in vitro embryo culture.Science.2019,366(6467):.
  12. Zhang B*, Zhou Z, Zhou Y, Zhang T, Ma Y, Niu Y, Ji W, Chen Y*.Social-valence-related increased attention in Rett syndrome cynomolgus monkeys: An eye-tracking study.Autism Res.2019,12(11):1585-1597.[IF:3.697]
  13. 周智刚,段志刚,王宏,龚南南,刘杰,陈兴龙,卓艳,周引,张婷,陈永昌.非人灵长类个性化麻醉方案的探讨[J].中国实验动物学报.2019,(4):473-478.
  14. 黄少勇,蔡润泽,陈永昌.平面细胞极性通路在神经管缺陷中的作用 [J].中国比较医学杂志.2019,29(7):102-107.
  15. ChenCao,LaurenceA.Lemaire,WeiWang,PeterH.Yoon,YoolimA.Choi,LanceR.Parsons,JohnC,Matese,WeiWang,Michael Levine*,KaiChen*.Comprehensive Single-Cell transcriptome lineages of a proto-vertebrate. Nature.2019,571(7765):349-354.[IF:40.13]
  16. 常秋荣,刘丽丽,王会阳,付丽,邢凤英,李垚,陈学进,李善刚.利用CRISPR-Cas9 敲除Tyr 基因制作白化C57BL/ 6N 小鼠.中国实验动物学报.2019,(4):493-500.
  17. 李善刚.研究进程加快为生物医药带来新契机--谈基因编辑浪潮中的非人灵长类动物模型.前沿科学.2019,9:41-45.
  18. LiliLiu†,Jianchang Ca,Qiurong Chang,Fengying Xing,Guofeng Yan,Li Fu,Huiyang Wang,Zhengwen Ma,Xuejin Chen*,Yao Li*,and Shangang Li*.In Vivo Exon Replacement in the Mouse Atp7b Gene by the Cas9 System.HUMAN GENE THERAPY.2019,30(9):1079—1092.[IF: 3.855]

  2018

  1. Yu Kang, Zongyong Ai, Kui Duan, Chenyang Si, Yong Wang, Yun Zheng, Jingjing He, Yu Yin, Shumei Zhao, Baohua Niu, Xiaoqing Zhu, Li Liu, Lifeng Xiang, Linming Zhang, Yuyu Niu, Weizhi Ji, and Tianqing Li*,Improving Cell Survival in Injected Embryos Allows Primed Pluripotent Stem Cells to Generate Chimeric Cynomolgus Monkeys. Cell Reports,25, 2563–2576, November 27.  [IF:7.815]
  2. 周文树,杜雪薇,汪若凤,李天晴,神经系统中一种新型的潜在治疗工具—外泌体.中国细胞生物学学报Chinese Journal of Cell Biology 2018.40(7):1214-1222. 
  3. Yiqiang Cui†, Yuyu Niu†, Jiankui Zhou†,Yongchang Chen†, Yiwei Cheng, Shangang Li,Zongyong Ai, Chu Chu, Hong Wang, Bo Zheng,Xuejin Chen, Jiahao Sha, Xuejiang Guo,Xingxu Huang, Weizhi Ji, Generation of a precise Oct4-hrGFP knockin cynomolgusmonkey model via CRISPR/Cas9-assisted homologous recombination. Cell Research (2018) :1-4. [IF:17.848]
  4. Zhaohui Yang†, Hong Shi†, Pengcheng Ma†, Shilei Zhao, Qinghong Kong, Tianhao Bian, Chao Gong, Qi Zhao, Yuan Liu, Xuebin Qi, Xiaoming Zhang, Yinglun Han, Jiewei Liu, Qingwei Li, Hua Chen,* and Bing Su*,Darwinian Positive Selection on the Pleiotropic Effects of KITLG Explain Skin Pigmentation and Winter Temperature Adaptation in Eurasians. Molecular Biology and Evolution,Mol. Biol. Evol. 35(9):2272–2283,June 29, 2018. [IF:14.797]
  5. 王宏,张龙,李鹤龄,陈智岗,宗发梁,膨化加工方法对猕猴饲料营养成分的影响. 中国饲料DOI院10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20180101
  6. 李鹤龄,王宏*,陈智岗,宗发梁,恒河猴、食蟹猴毛发氨基酸和微量元素测定分析. 上海畜牧兽医通讯,2018年第5期
  7. 李鹤龄,王宏*,陈智岗,宗发梁,规模化猕猴养殖场的消毒管理.上海畜牧兽医通讯,2018年第4期
  8. 王宏,标准化猕猴养殖基地的建设与管理.黑龙江畜牧兽医,2018( 14) : 205-208.
  9. Li Liu†, Shuchao Ren†, Junqiang Guo, Qingyi Wang, Xiaotuo Zhang, Peiran Liao,Shipeng Li, Ramanjulu Sunkar and Yun Zheng, Genome-wide identification and comprehensive analysis of microRNAs and phased small interfering RNAs in watermelon. BMC Genomics 2018, 19(Suppl 2):111. [IF:3.501]
  10. Peiran Liao*, Shipeng Li*, Xiuming Cui, Yun Zheng, A comprehensive review of web-based resources of non-coding RNAs for plant science research. International Journal of Biological Sciences 2018; 14(8): 819-832. doi: 10.7150/ijbs.24593.  [IF:4.067]
  11. Kun Chen†, Li Liu†, Xiaotuo Zhang†, Yuanyuan Yuan†, Shuchao Ren, Junqiang Guo, Qingyi Wang, Peiran Liao, Shipeng Li, Xiuming Cui*, Yong-Fang Li* and Yun Zheng, Phased secondary small interfering RNAs in Panax notoginseng. BMC Genomics 2018, 19(Suppl 1):41,DOI 10.1186/s12864-017-4331-0. [IF:3.501]
  12. Yi-Kun Zhou†*, Xiao-Chun Yang†, Yang Cao, Heng Su, Li Liu, Zhi Liang* and Yun Zheng*, A homozygous G insertion in MPLKIP leads to TTDN1 with the hypergonadotropichypogonadism symptom. BMC Medical Genetics 2018, 19(Suppl 1):214. doi: 10.1186/s12881-018-0723-5.
  13. Xufeng Fu*, Bin Jiang*, Bingrong Zheng*, Yaping Yan, Junfeng Wang,Yanchao Duan, Shanshan Li, Li Yan, Hong Wang, Bingbing Chen,Xiongbo Sang, Weizhi Ji, Ren-He Xu and Wei Si,Heterogenic transplantation of bone marrow-derived rhesus macaque mesenchymal stem cells ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in mouse. Peer J,6:e4336,DOI 10.7717/peerj.4336 [IF:2.353]
  14. Tianqing Li*, Zongyong Ai & Weizhi Ji*,Primate stem cells: bridge the translation from basic research to clinic application.SCIENCE CHINA Life Sciences,DOI :10.1007/s11427-018-9334-2 [IF:3.583]

  2017

  1. Wang F, Han J, Wang L, et al. CCCTC-Binding Factor Transcriptionally Targets Wdr5 to Mediate Somatic Cell Reprogramming[J]. Stem Cells Dev, 2017,26(10):743-750. [IF:3.562]
  2. Gao F, Niu Y, Sun Y E, et al. De novo DNA methylation during monkey pre-implantation embryogenesis[J]. Cell Res, 2017,27(4):526-539. [IF:15.606]
  3. Chen Y, Yu J, Niu Y, et al. Modeling Rett Syndrome Using TALEN-Edited MECP2 Mutant Cynomolgus Monkeys[J]. Cell, 2017,169(5):945-955. [IF:30.45]
  4. Yuyu Niu, Tianqing Li and Weizhi Ji. Paving the road for biomedicine: genome editing and stem cells in primates[J].Stem Cell Research ,2017, Vol. 4, No. 4. [IF:8.843]
  5. zhuoyan, Chen Y,et al. Transabdominal Ultrasound-guided Multifetal Pregnancy Reduction in 10 Cases of Monkeys,Biology of Reproduction,2017 Nov 1;97(5):758-761. doi: 10.1093/biolre/iox130. [IF:3.432]
  6. 艾宗勇,李天晴*, 诱导神经上皮干细胞的临床转化前景及挑战.中国细胞生物学中文核心期刊
  7. 李元吉,李亚辉,树鼩Tssk6基因cDNA克隆、组织表达谱及生物信息学分析.中国畜牧兽医,2017,44(3):619-627. [IF:0.912]
  8. 刘芳,李亚辉,PP1γ2对昆明小鼠精子成熟和运动性的调控作用.中国畜牧兽医, [IF:0.962]
  9. Bo Zhang, Chuan-Yu Lia,, Xiu-Song Wang, The effect of hippocampal NMDA receptor blockade by MK-801 on cued fear extinction. Behavioural Brain Research 332 (2017) 200–203.  [IF:3.022]
  10. Bo Zhang,Consequences of early adverse rearing experience (EARE) on development: insights from non-human primate studies. Zoological Research 38(1): 1-11, 2017. 国内核心期刊 [IF:1.556]
  11. 王宏,膨化饲料对生长期猕猴增重和营养消化率的影响. 黑龙江畜牧兽医,2017.9:209-210.
  12. 王宏,昆明地区恒河猴、食蟹猴种群繁殖规律和繁殖性能研究. 中国比较医学杂志,2017.7:34-39.
  13. 王宏,昆明地区试验猴常见疾病的调查分析. 中国畜牧兽医,2017.4:1557-1564.
  14. 王宏,A case of oral cavity squamous cell carcinoma in an adult female rhesus monky. International Journal Of Advances In Case Reports,2017.1:5-8.
  15. Chuanbin Su,Binglian Zheng,The Protein Phosphatase and SMEK, Complex Dephosphorylates HYL1 to Promote miRNA Biogenesis by Antagonizing the MAPK Cascade in Arabidopsis. Developmental Cell,2017, 41,527-539.  [IF:9.174]
  16. Bingbing Chen,Wei Si,et al. Cryopreservation of cynomolgus macaque (Macaca fascicularis) sperm with glycerol and ethylene glycol, and its effect on sperm-specific ion channels d CatSper and Hv1. Theriogenology 104 (2017) 37e42.  [IF:3.54]
  17. Xufeng Fu,Wei Si,et al. Vitrification of Rhesus Macaque Mesenchymal Stem. Cells and the Effects on Global Gene Expression. stem cell international,2017;2017:3893691. doi: 10.1155/2017/3893691. Epub 2017 Oct 24. [IF:1.98]
  18. 付旭峰,司维,动物模型在间充质干细胞治疗慢性肝病临床前研究的应用. 中国实验动物学报,核心B类。
  19. 李俊,张会云,江勇,李天晴*,单侧脑室和双侧脑室定位注射MPP+制作帕金森病猴模型的比较研究. 生理学报 December 25, 2017, 69(6): –DOI: 10.13294/j.aps.2017.0084.
  20. Yun Zheng*, Li Liu, and Girish C. Shukla. A comprehensive review of web-based non-coding RNA resources for cancer research, Cancer Letters 2017, 10.1016/j.canlet.2017.08.015. [IF:6.508]
  21. Yun Zheng†*, Kun Chen†, Zhenning Xu†, Peiran Liao, Xiaotuo Zhang, Li Liu, Kangning Wei, Diqiu Liu, Yong-Fang Li, Ramanjulu Sunkar, and Xiuming Cui*, Small RNA profiles from Panax notoginseng roots differing in sizes reveal correlation between miR156 abundances and root biomass levels. Scientific Reports 2017, DOI : 10.1038/s41598-017-09670-8. [IF:4.011]
  22. Kun Chen†, Li Liu†, Xiaotuo Zhang†, Yuanyuan Yuan, Shuchao Ren, Junqiang Guo, Qingyi Wang, Peiran Liao, Shipeng Li, Xiuming Cui*, Yong-Fang Li* and Yun Zheng*, Phased secondary small interfering RNAs in Panax notoginseng. BMC Genomics 2017, (接收待建刊)[IF:3.501]
  23. Shuang Wang, Shuaiwei Ren, Raoxian Bai, Puhao Xiao, Qin Zhou, Yin Zhou, Zhigang Zhou,Yuyu Niu, Weizhi Ji, and Yongchang Chen,No off-target mutations in functional genome regions of aCRISPR/Cas9-generated monkey model of musculardystrophy. JBC ACCELERATED COMMUNICATION,June 25, 2018, DOI 10.1074/jbc.AC118.004404
  24. Shuang Wang, Lichuan Yang, Raoxian Bai, Shuaiwei Ren, Yuyu Niu, Weizhi Ji,Yuanye Ma & Yongchang Chen,Interaction of p53 and ASPPs Regulates Rhesus Monkey Embryonic Stem Cells Conversion to Neural Fate Concomitant with Apoptosis. Cell CycleDOI: 10.1080/15384101.2018.1464848
  25. Xiaoqing Zhu†, Wenshu Zhou†, Hua Jin, Tianqing Li1*,Brn2 alone is sufficient to convert astrocytes into neural progenitors and neurons. Stem Cells and Development,DOI: 10.1089/scd.2017.0250 [IF:3.147]
  26. 王宏,陈智岗,张龙,宗发梁,猕猴链球菌性大叶性肺炎的诊断与防治. 黑龙江畜牧医学,DOI: 10. 13881 /j.cnki.hljxmsy.2017. 07. 0223

  2016

  1. Zhu X, Li B, Ai Z, et al. A Robust Single Primate Neuroepithelial Cell Clonal Expansion System for Neural Tube Development and Disease Studies[J]. Stem Cell Reports, 2016,6(2):228-242. [IF:5.499]
  2. Ai Z, Xiang Z, Li Y, et al. Conversion of monkey fibroblasts to transplantable telencephalic neuroepithelial stem cells[J]. Biomaterials, 2016,77:53-65. [IF:10.273]
  3. Zhu X, Ai Z, Hu X, et al. Efficient Generation of Corticofugal Projection Neurons from Human Embryonic Stem Cells[J]. Sci Rep, 2016,6:28572. [IF:4.011]
  4. Chen Y, Niu Y, Ji W. Genome editing in nonhuman primates: approach to generating human disease models[J]. J Intern Med, 2016,280(3):246-251. [IF:6.051]
  5.  Li Z, Wang S, Cheng J, et al. Intron Lariat RNA Inhibits MicroRNA Biogenesis by Sequestering the Dicing Complex in Arabidopsis[J]. PLoS Genet, 2016,12(11):e1006422. [IF:5.224]
  6. He J, Xiang Z, Zhu X, et al. Neuroprotective Effects of 7, 8-dihydroxyflavone on Midbrain Dopaminergic Neurons in MPP+-treated Monkeys[J]. Sci Rep, 2016,6:34339. [IF:4.011]
  7. 付旭锋, 刘平, 陈冰冰, 等. 间充质干细胞冻存方法的研究进展[J]. 云南大学学报:自然科学版, 2016,38(4):652-660.
  8. Yun Zheng†*, Bo Ji, Renhua Song, Shengpeng Wang, Ting Li, Xiaotuo Zhang, Kun Chen, Tianqing Li, and Jinyan Li*. Accurate Detection for a Wide Range of Mutation and Editing Sites of MicroRNAs from Small RNA High-Throughput Sequencing Profiles. Nucleic Acids Research, 2016,DOI: 10.1093/nar/gkw471. [IF:11.147]
  9. Zongyong Ai, Zheng Xiang, Yuemin Li, Guoku Liu, Hong Wang, Yun Zheng, Xiaoyan Qiu, Shumei Zhao, Xiaoqing Zhu, Yanhua Li*, Weizhi Ji, Tianqing Li*, Conversion of Monkey Fibroblasts to Transplantable Telencephalic Neuroepithelial Stem Cells. Biomaterials , 2016, 77: 53-65. [IF:10.273]

  2015

  1.  Fan Y, Zhao H C, Liu J, et al. Aberrant expression of maternal Plk1 and Dctn3 results in the developmental failure of human in-vivo- and in-vitro-matured oocytes[J]. Sci Rep, 2015,5:8192. [IF:4.011]
  2.  Kang Y, Zheng B, Shen B, et al. CRISPR/Cas9-mediated Dax1 knockout in the monkey recapitulates human AHC-HH[J]. Hum Mol Genet, 2015,24(25):7255-7264. [IF:4.544]
  3. Niu Y, Guo X, Chen Y, et al. Early Parkinson's disease symptoms in alpha-synuclein transgenic monkeys[J]. Hum Mol Genet, 2015,24(8):2308-2317. [IF:4.544]
  4. Shi L, Lin Q, Su B. Estrogen regulation of microcephaly genes and evolution of brain sexual dimorphism in primates[J]. BMC Evol Biol, 2015,15:127. [IF:3.045]
  5. Tan T†, Lu B, Zhang J, et al. Notch1 signaling antagonizes transforming growth factor-beta pathway and induces apoptosis in rabbit trophoblast stem cells[J]. Stem Cells Dev, 2014,23(8):813-822. [IF:3.147]
  6.  Chen Y, Zheng Y, Kang Y, et al. Functional disruption of the dystrophin gene in rhesus monkey using CRISPR/Cas9[J]. Hum Mol Genet, 2015,24(13):3764-3774. [IF:4.544]
  7. Jiang B, Xiang Z, Ai Z, et al. Generation of cardiac spheres from primate pluripotent stem cells in a small molecule-based 3D system[J]. Biomaterials, 2015,65:103-114.
  8. Chen Y, Niu Y, Li Y, et al. Generation of Cynomolgus Monkey Chimeric Fetuses using Embryonic Stem Cells[J]. Cell Stem Cell, 2015,17(1):116-124.
  9. Chen Y, Cui Y, Shen B, et al. Germline acquisition of Cas9/RNA-mediated gene modifications in monkeys[J]. Cell Res, 2015,25(2):262-265. [IF:17.848]
  10. Lu H, Yuan Z, Tan T, et al. Improved tagmentation-based whole-genome bisulfite sequencing for input DNA from less than 100 mammalian cells[J]. Epigenomics, 2015,7(1):47-56.
  11. Wan H, Feng C, Teng F, et al. One-step generation of p53 gene biallelic mutant Cynomolgus monkey via the CRISPR/Cas system[J]. Cell Res, 2015,25(2):258-261. [IF:17.848]
  12.  Liu C, Tian X, Liu H, et al. Rhesus monkey brain development during late infancy and the effect of phencyclidine: a longitudinal MRI and DTI study[J]. Neuroimage, 2015,107:65-75. [IF:5.812]
  13. Wang H, Tan T, Wang J, et al. Rhesus monkey model of liver disease reflecting clinical disease progression and hepatic gene expression analysis[J]. Sci Rep, 2015,5:15019. [IF:4.011]
  14.  Zhang J, Li T, Ji W, et al. Rho GDIalpha Modulates Rabbit Trophoblast Stem Cell Survival and Migration[J]. Biol Reprod, 2015,93(6):144.
  15. 支大龙, 敖磊, 王宏, 等. SpermCryo无卵黄冷冻液对食蟹猴精子冷冻保存的影响[J]. 安徽农业科学, 2015(13):148-151.
  16. Zhang X, Liao S, Qi X, et al. Y-chromosome diversity suggests southern origin and Paleolithic backwave migration of Austro-Asiatic speakers from eastern Asia to the Indian subcontinent[J]. Sci Rep, 2015,5:15486. [IF:4.011]
  17. 王宏, 司维, 周引, 等. 恒河猴婴猴人工护理程序的建立[J]. 安徽农业科学, 2015(17):159-161.
  18.  康宇, 陈永昌, 牛昱宇. 灵长类动物基因编辑技术研究进展[J]. 生命科学, 2015,27(1):50-55.
  19. 艾宗勇, 赵淑梅, 李天晴. 灵长类原始态多能干细胞的研究与挑战[J]. 中国科学:生命科学, 2015(12).
  20. 王宏, 陈永昌, 司维, 等. 猕猴剖宫产及术后护理[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(18):168-169.
  21. 王宏, 韦秋奖. 食蟹猴 SPF 种群建立过程中病毒抗体的动态监测[J]. 中国实验动物学报, 2015(6):573-577.
    

  2014

  1. Liu H, Chen Y, Niu Y, et al. TALEN-mediated gene mutagenesis in rhesus and cynomolgus monkeys[J]. Cell Stem Cell, 2014,14(3):323-328.
  2. Meng Z, Liu C, Yu C, et al. Transcranial direct current stimulation of the frontal-parietal-temporal area attenuates smoking behavior[J]. J Psychiatr Res, 2014,54:19-25. [IF:3.917]
  3.  Niu Y, Shen B, Cui Y, et al. Generation of gene-modified cynomolgus monkey via Cas9/RNA-mediated gene targeting in one-cell embryos[J]. Cell, 2014,156(4):836-843. [IF:36.216]
  4. Shi L, Lin Q, Su B. Human-specific hypomethylation of CENPJ, a key brain size regulator[J]. Mol Biol Evol, 2014,31(3):594-604. [IF:14.797]
  5. Yan T, Rizak J D, Yang S, et al. Acute morphine treatments alleviate tremor in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-treated monkeys[J]. PLoS One, 2014,9(2):e88404. [IF:2.776]
  6. Zhang Y, Zhang Y, Shi J, et al. Identification and characterization of an ancient class of small RNAs enriched in serum associating with active infection[J]. J Mol Cell Biol, 2014,6(2):172-174.

  2013

  1. Huan Liu†, Bo Zhao,  Yongchang Chen,  Dewen You†, Rui Liu†, Mingqiang Rong†, Weizhi Ji*, Ping Zheng and Ren Lai*, Multiple coagulation factor deficiency protein 2 contains the ability to support stem cell self-renewal.The FASEB Journal • Research Communication,DOI: 10.1096/fj.13-228825. [IF:5.391]
  2. Xiaoguang Tian†, Cirong Liu†, Tianzi Jiang , Joshua Rizak , Yuanye Ma*, Xintian Hu*, Feature-reduction and semi-simulated data in functional connectivity-based cortical parcellation. Neuroscience bulletin,DOI :10.1007/s12264-013-1339-6.
  3. Lei Shi†, Qiang Lin†, and Bing Su* ,Human-Specific Hypomethylation of CENPJ, a Key Brain
   Size Regulator. Molecular biology and evolution,DOI :10.1093/molbev/mst231. [IF:14.797]
  4. Zhenghua Sun , Yanfeng Zhang , Rui Zhang , Xuebin Qi  and Bing Su*,Functional divergence of the rapidly evolving miR-513 subfamily in primates. BMC evolutionary biology,DOI :10.1186/1471-2148-13-255 [IF:3.045]

  2012

  1. Yongchang Chena,b , Yuyu Niu*, Weizhi Ji*, Transgenic Nonhuman Primate Models for Human Diseases:Approaches and Contributing Factors. Journal of genetics and genomics = Yi chuan xue bao,DOI :10.1016/j.jgg.2012.04.007. [IF:4.65]
  2. Haichen Niu , Yingwei Zheng†, Joshua D. Rizak , Yaodong Fan, Wei Huang , Yuanye Ma* ,Hao Lei*,The effects of lesion of the olfactory epithelium on morphine-induced sensitization and conditioned place preference in mice. Behavioural brain research,DOI :10.1016/j.bbr.2012.04.047. [IF:2.77]
  3. H. Wang* , Y.Y. Niu , W. Si , Y.J. Li, Y. Yan ,Reference data of clinical chemistry, haematology and
   blood coagulation parameters in juvenile cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). PloS one,DOI :10.1371/journal.pone.0157003. [IF:2.776]

  2011

  1. Xiaoli Feng† , Lina Wang† , Shangchuan Yang, Dongdong Qin  , Jianhong Wang , Chunlu Li , Longbao Lv ,Yuanye Ma* , and Xintian Hu*,Maternal separation produces lasting changes in
   cortisol and behavior in rhesus monkeys. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,DOI :10.1073/pnas.1010943108. [IF:9.58]

  2011前

  1. Zheng P, Si W, Wang H, Zou R, Bavister BD, Ji W.,Effect of age and breeding season on the developmental capacity of oocytes from unstimulated and follicle-stimulating hormone-stimulated rhesus monkeys.Biology of reproduction,DOI:10.1095/biolreprod64.5.1417. [IF:2.96]
  2. Wang S, Tang X, Niu Y, Chen H, Li B, Li T, Zhang X, Hu Z, Zhou Q, Ji W.*,Generation and characterization of rabbit embryonic stem cells. Stem cells (Dayton, Ohio),DOI:
   10.1634/stemcells.2006-0226. [IF:5.614]
  3. Yang J, Yang S, Beaujean N, Niu Y, He X, Xie Y, Tang X, Wang L, Zhou Q*, Ji W.*  Epigenetic marks in cloned rhesus monkey embryos: comparison with counterparts produced in vitro.Biol Reprod,DOI: 10.1095/biolreprod.106.051383.
  4. Niu Y†, Yu Y†, Bernat A†, Yang S, He X, Guo X, Chen D, Chen Y, Ji S, Si W, Lv Y, Tan T, Wei Q, Wang H, Shi L, Guan J, Zhu X, Afanassieff M, Savatier P, Zhang K*, Zhou Q*, Ji W.* ,Transgenic rhesus monkeys produced by gene transfer into early-cleavage-stage embryos using a simian immunodeficiency virus-based vector.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,DOI :10.1073/pnas.1006563107. [IF:9.58]
  所有文章
  ×