•  

  Publications

  2023 

  1. Yulei Wei #*, E Zhang #, Leqian Yu #, Baiquan Ci #, Masahiro Sakurai , Lei Guo , Xin Zhang , Sirui Lin , Shino Takii , Lizhong Liu , Jian Liu , Daniel A Schmitz , Ting Su , Junmei Zhang, Qiaoyan Shen, Yi Ding, Linfeng Zhan, Hai-Xi Sun, Canbin Zheng, Lin Xu, Daiji Okamura, Weizhi Ji*, Tao Tan*, Jun Wu*. Dissecting embryonic and extraembryonic lineage crosstalk with stem cell co-culture. Cell. 2023.12.4. S0092-8674(23)01225-4. [IF:68.4]
  2. Junmo Wu#, Yu Kang#, Shaoxing Dai, Yuxi Shi, Zhuoyao Li, Zengli Tang, Zhenzhen Chen, Ran Zhu, Pengpeng Yang, Zifan Li, Hong Wang, Xinglong Chen, Ziyi Zhao, Weizhi Ji*, Yuyu Niu*. Long-term in vivo chimeric cells tracking in non-human primate. Protein & Cell. 2023.09. 2023, XX, 1–16. [IF:21.1]
  3. Jiwen Tian#, Jie Yang#, Tingwei Chen#, Yu Yin, Nan Li, Yunxiu Li, Xingyu Luo, E Dong,Haoyang Tan, Yanping Ma,* and Tianqing Li*. Generation of Hu+F8+A5:C5. Advanced Science. 2023.08.17. 2023 Aug 27;e2301868. [IF:15.1]
  4. Hui Yao #, Nianqin Sun #, Honglian Shao #, Tianxiang Wang , Tao Tan *. Ex utero embryogenesis of non-human primate embryos and beyond.Current Opinion in Genetics & Development.2023.08.82:102093. [IF:4.665]
  5. Zongyong Ai#*, Baohua Niu#, Yu Yin#, Lifeng Xiang#, Gaohui Shi#, Kui Duan, Sile Wang, Yingjie Hu,Chi Zhang, Chengting Zhang, Lujuan Rong, Ruize Kong, Tingwei Chen, Yixin Guo, Wanlu Liu, Nan Li, Shumei Zhao,Xiaoqing Zhu, Xuancheng Mai, Yonggang Li, Ze Wu, Yi Zheng, Jianping Fu, Weizhi Ji* and Tianqing Li*.Dissecting peri-implantation development using cultured human embryos and embryo-like assembloids.Cell Research.2023.07.18:(2023) 0:1 – 18. [IF: 44.1]
  6. Wei J#, Dai S#, Yan Y#, Li S, Yang P, Zhu R, Huang T, Li X, Duan Y, Wang Z*, Ji W*, Si W*.Spatiotemporal proteomic atlas of multiple brain regions across early fetal to neonatal stages in cynomolgus monkey.Nature Communications.2023.07.2023.14(1):3917. [IF: 16.6]
  7. Yandong Gong#, Bing Bai#, Nianqin Sun#, Baiquan Ci#, Honglian Shao#, Ting Zhang#, Hui Yao, Youyue Zhang, Yuyu Niu, Lizhong Liu, Hu Zhao, Hao Wu, Lei Zhang, Tianxiang Wang, Shangang Li, Yulei Wei, Yang Yu, Ana Elisa Ribeiro Orsi, Bing Liu*, Weizhi Ji*, Jun Wu*, Yongchang Chen*, Tao Tan*. Ex utero monkey embryogenesis from blastocyst to early organogenesis.cell.2023 May 11.186(10):2092-2110. [IF: 76.3]
  8. Liu C#, Si W#, Tu C#, Tian S, He X, Wang S, Yang X, Yao C, Li C, Kherraf ZE, Ye M, Zhou Z, Ma Y, Gao Y, Li Y, Liu Q, Tang S, Wang J, Saiyin H, Zhao L, Yang L, Meng L, Chen B, Tang D, Zhou Y, Wu H, Lv M, Tan C, Lin G, Kong Q, Shi H, Su Z, Li Z, Yao YG, Jin L, Zheng P, Ray PF, Tan YQ, Cao Y*, Zhang F*.Deficiency of primate-specific SSX1 induced asthenoteratozoospermia in infertile men and cynomolgus monkey and tree shrew models.The American Journal of Human Genetics.2023.03.2023.110(3):516-530. [IF:11.043]
  9. Yan Y#, Li K#, Jiang J#, Jiang L, Ma X, Ai F, Qiu S, Si W*.Perinatal tissue-derived exosomes ameliorate colitis in mice by regulating the Foxp3+ Treg cells and gut microbiota.Stem Cell Research & Therapy.2023.03.2023,14(1):43. [IF:8.079]
  10. Wang S#, Duan Y, Chen B, Qiu S, Huang T, Si W*.Generation of Transgenic Sperm Expressing GFP by Lentivirus Transduction of Spermatogonial Stem Cells In Vivo in Cynomolgus Monkeys.Veterinary Sciences.2023.02.2023, 10(2):104. [IF:2.518]
  11. 田保红#,陈兴龙,周运超,牛源东,赵梓邑,陈智岗,王宏*.食蟹猴妊娠早期剖宫取胎术的建立.上海畜牧兽医通讯.2023.02.2023(01):25-28
  12. Gan X#, Ren J, Huang T, Wu K, Li S, Duan Y, Wang Z, Si W*.Pathological α-synuclein accumulation, CSF metabolites changes and brain microstructures in cynomolgus monkeys treated with 6-hydroxydopamine.Neurotoxicology.2023.01.2023 .94:172-181. [IF:4.294]
  13. Yi Wang # , Junmo Wu # , Xuan Wang , Yu Kang , Chu Chu , Yuqiang Zeng ,Zhenzhen Chen , Ziyi Zhao , Xinglong Chen , Baohong Tian , Yuyu Niu *. Functional integration of Cas9 gene into the genome of rhesus monkey: possibility of a new biomedical model? Life Medicine 2023.01

  2022

  1. Zhu X, G. Y., Chu C, Liu D, Duan K, Yin Y, Si C, Kang Y, Yao J, Du X, Li J, Zhao S, Ai Z, Zhu Q, Ji W*, Niu Y*, Li T*. BRN2 as a key gene drives the early primate telencephalon development Science Advances, doi:10.1126/sciadv.abl7263 (2022). (* co-corresponding author)
  2. Li S#, Wang J#, Jiang B#, Jiang J#, Luo L, Zheng B*, Si W*. Mesenchymal stem cells derived from different perinatal tissues donated by same donors manifest variant performance on the acute liver failure model in mouse. Stem Cell Research & Therapy. 2022.6 2022, 13: 231.
  3. ZongyongAi# ,YuYin ,BaohuaNiu and TianqingLi*. Deconstructing human peri-implantation embryogenesis based on embryos and embryoids. Biology of Reproduction.2022.6. [IF: 3.318]
  4. Jiameng Dan#*, Taiping Chen*.Genetic Studies on Mammalian DNA Methvltr ansferases. Advances in Experimental Medicine and Biology.[IF: 2.622]
  5. Jiameng Dan#*, Zhongcheng Zhou, Fang Wang, Hua Wang, Renpeng Guo, DavidL Keefe and Lin Liu* .Zscan4 Contributes to Telomere Maintenance in Telomerase Deficient Late Generation Mouse ESCs and Human ALT Cancer Cells. Cells. 2022.1 2022:11(3):456. [IF: 6.6]
  6. Li Jun#,Li nan#, Jingkuan Wei#,Feng chun,Yanying Chen,Tingwei Chen,Zongyong Ai,Xiaoqing Zhu,Weizhi Ji*,Tianqing Li*. Genetically engineered mesenchymal stem cells with dopamine synthesis for Parkinson’s disease in animal models. npj Parkinson’s Disease, 2022.12. 2022 Dec 22;8(1):175. [IF: 9.3]
  7. Yu Kang#, Shaoxing Dai#, Yuqiang Zeng#, Fang Wang#, Pengpeng Yang, Zhaohui Yang, Youwei Pu1,3, Zifan Li, Xinglong Chen1, Baohong Tian, Wei Si, Weizhi Ji*, Yuyu Niu*. Cloning and base editing of GFP transgenic rhesus monkey and off-target analysis. Science Advances. 2022.7 8(29):1-11 [IF: 14.957]
  8. Peng Li#,Yongchang Chen*. Progress in Modeling Neural Tube Development and Defects by Organoid Reconstruction. Neurosci. Bull. 2022.6. 2022 Jun 26. doi: 10.1007/s12264-022-00896-9. [IF: 5.271]
  9. BingBai#,YiWang#,RanZhu#,YaoleiZhang#,HongWang#,GuangyiFan,XinLiu,HongShi,YuyuNiu,WeizhiJi*.Long-read sequencing and de novo assembly of the cynomolgus macaque genome.Journal of Genetics and Genomics.1-12(2022)
  10. Yaping Yan #, Junfeng Wang # , Shuai Qiu, Yanchao Duan , Wei Si *.The Lumenal Microbiota Varies Biogeographically in the Gastrointestinal Tract of Rhesus Macaques.Microbiol Spectr.e0034322.2022.5.[IF: 7.171]
  11. Xin Tong#,Wen-Xing Li#,Jihao Liang,Yang Zheng,Shao-xing Dai*.Two different aging paths in human blood revealed by integrated analysis of gene Expression, mutation and alternative splicing.Gene. 2022, 146501.2022.4.[IF: 3.688]
  12. Xiaopeng Hu#, Hu Wang#, Geng. G. Tian#, Changliang Hou#, Bo Xu, Xinyan Zhao, Yongqiang Zhao1, Qian Fang, Xinyue Li, Lin He, Xuejin Chen, Shangang Li* and Ji Wu*.Ofspring production of haploid spermatid-like cells derived from mouse female germline stem cells with chromatin condensation.Cell & Bioscience.12(1):5.2022.1.[IF:7.133]

  2021

  1. Tao Zhong#, Jingkuan Wei , Kunhua Wu, Liangjun Chen, Fenqiang Zhao, Yuchen Pei ,Ya Wang, Hongjiang Zhang, Zhengwang Wu, Ying Huang, Tengfei Li , Li Wang,Yongchang Chen, Weizhi Ji , Yu Zhang , Gang Li *,Yuyu Niu*.Longitudinal Brain Atlases of Early Developing Cynomolgus Macaquesfrom Birth to 48 Months of Age.NeuroImage.2021.12.9.1-12.[IF: 6.556]
  2. Yaping Yan# , Xiaoyan Yi# , Yanchao Duan#, Bin Jiang, Tianzhuang Huang, Briauna Marie Inglis,Bingrong Zheng* and Wei Si*.Alteration of the gut microbiota in rhesus monkey with spontaneous osteoarthritis.BMC Microbiology.2021.11.1. 2021.21:328.[IF: 3.605]
  3. 魏景宽*. The Amygdala Responds Rapidly to Flashes Linked to Direct Retinal Innervation: A Flash-evoked Potential Study Across Cortical and Subcortical Visual Pathways.Neurosci Bull.37(8): 1107-1118.2021 Aug.[IF:5.213]
  4. Huang M#,Li P#, Yang J#, Chen Y* Embryo-Engineered Nonhuman Primate Models: Progress and Gap to Translational Medicine.Research.2021 Aug 21
  5. Wang J#, Wang Z#, Zhang H#, Feng S#, Lu Y#, Wang S, Wang H, Sun YE, Chen Y* White Matter Structural and Network Topological Changes Underlying the Behavioral Phenotype of MECP2 Mutant Monkeys.Cerebral Cortex.2021 Jun 12 [IF: 5.357]
  6. Ran Yang, Alexander Goedel, Yu Kang, Chenyang Si, Chu Chu, Yi Zheng, Zhenzhen Chen, Peter J. Gruber, Yao Xiao, Chikai Zhou, Nevin Witman, Elif Eroglu, Chuen-Yan Leung, Yongchang Chen, Jianping Fu, Weizhi Ji*, Fredrik Lanner*, Yuyu Niu* & Kenneth R. Chien* Amnion signals are essential for mesoderm formation in primates .Nature Communications."26 August 2021" 12: 5126 (2021)
  7. Yiran Gu#, Long Zhang, Hua Yang, Jie Zhuang, Zhenglong Sun*, Jinsong Guo*, Miao Guan* Nanosecond pulsed electric fields impair viability and mucin expression in mucinous colorectal carcinoma cell.Bioelectrochemistry.2021 Jun 12 Volume 141,2021,107844,ISSN1567-5394 [IF: 5.373]
  8. Pengshan Zhang, Zhe Zhang, Yinkun Fu, Ying Zhang, Michael P. Washburn, Laurence Florens, Min Wu, Chen Huang*, Zhaoyuan Hou* &Man Mohan * K63-linked ubiquitination of DYRK1A by TRAF2 alleviates Sprouty 2-mediated degradation of EGFR.Cell Death & Disease."2021 June 11" volume 12: 608 (2021)
  9. Tao Tan# , Jun Wu# , Chenyang Si# , Shaoxing Dai# , Youyue Zhang#, Nianqin Sun , E Zhang , Honglian Shao , Wei Si , Pengpeng Yang , Hong Wang , Zhenzhen Chen , Ran Zhu , Yu Kang , Reyna Hernandez-Benitez , Llanos Martinez Martinez , Estrella Nuñez Delicado , W Travis Berggren , May Schwarz , Zongyong Ai , Tianqing Li , Concepcion Rodriguez Esteban* , Weizhi Ji* , Yuyu Niu* , Juan Carlos Izpisua Belmonte* Chimeric contribution of human extended pluripotent stem cells to monkey embryos ex vivo.cell.2021 Apr 15 184(8):2020-2032

  2020

  1. Fang Wang, Weiqi Zhang, Qiaoyan Yang, Yu Kang, Yanling Fan, Jingkuan Wei, Zunpeng Liu, Shaoxing Dai, Hao Li, Zifan Li, Lizhu Xu, Chu Chu, Jing Qu, Chenyang Si, Weizhi Ji*,Guang-Hui Liu*, Chengzu Long*, Yuyu Niu*. Generation of a Hutchinson–Gilford progeria syndrome monkey model by base editing. Protein Cell (2020). https://doi.org/10.1007/s13238-020-00740-8.[IF:10.164]
  2. 周勤,王爽,张婷,李善刚,陈永昌*. 小鼠及猕猴胚胎MECP2基因T158M单碱基突变体系的建立 *[J]. 中国生物工程杂志, 2020, 40(6): 31-39.[IF:0.605]
  3. Dong-Dong Qin , Shu-Fei Feng , Fei-Yu Zhang , Na Wang , Wen-Jie Sun , Yin Zhou , Teng-Fang Xiong , Xian-Lai Xu , Xiao-Ting Yang , Xiang Zhang , Xue Zhu , Xin-Tian Hu , Lei Xiong , Yun Liu , Yong-Chang Chen*. Potential use of actigraphy to measure sleep in monkeys: comparison with behavioral analysis from videography. Zool Res. 2020;41(4):437-443. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.056.[IF:1.556]
  4. Wen-Xing Li†, Gong-Hua Li†, Xin Tong, Peng-Peng Yang, Jing-Fei Huang*, Lin Xu*, Shao-Xing Dai*.Systematic metabolic analysis of potential target, therapeutic drug, diagnostic method and animal model applicability in three neurodegenerative diseases.Aging. 2020; 12:9882-9914. https://doi.org/10.18632/aging.103253.[IF:5.515]
  5. Xufeng Fu †* , Bo Xu † , Jiang Jiang † , Xing Du , Xiaoli Yu , Yaping Yan , Shanshan Li , Briauna Marie Inglis , Huiming Ma , Hongyan Wang , Xiuying Pei *, Wei Si *. Effects of cryopreservation and long-term culture on biological characteristics and proteomic profiles of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. Clin Proteomics. 2020;17:15. Published 2020 May 24. doi:10.1186/s12014-020-09279-6.[IF:2.892]
  6. Junfeng Wang , Xufeng Fu , Yaping Yan , Shanshan Li , Yanchao Duan , Briauna Marie Inglis , Wei Si , Bingrong Zheng. In vitro differentiation of rhesus macaque bone marrow- and adipose tissue-derived MSCs into hepatocyte-like cells. Exp Ther Med. 2020;20(1):251-260. doi:10.3892/etm.2020.8676.[IF:1.785]
  7. Zongyong Ai 1, Baohua Niu 2, Kui Duan 3, Chenyang Si 3, Sile Wang 3, Lifeng Xiang 4, Xiaoqing Zhu 1, Qingyuan Zhu 2, Chun Feng 1, Yu Yin 3, Shumei Zhao 3, Ruize Kong 5, Weizhi Ji 3, Tianqing Li 6. Modulation of Wnt and Activin/Nodal supports efficient derivation, cloning and suspension expansion of human pluripotent stem cells. Biomaterials. 2020;249:120015. doi:10.1016/j.biomaterials.2020.120015.[IF:10.250]

  8. Li Bing-Xiang†, Zhang Han†, Liu Yubin†, Li Ya†, Zheng Jun-Juan, Li Wen-Xing, Feng Kai, Sun Ming*, Dai Shao-Xing*. Novel pathways of HIV latency reactivation revealed by integrated analysis of transcriptome and target profile of bryostatin. Scientific Reports. 2020, 10(1): 3511.[IF:4.011]

  9. Huilin Hong, Kai Zhao, Shiyan Huang, Sheng Huang, Aiyu Yao, Yuqiang Jiang, Stephan Sigrist, Lu Zhao and Yongquan Zhang. Structural Remodeling of Active Zones Is Associated with Synaptic Homeostasis. JNeurosci.2020,40(14):2827-2827.[IF:6.074]

  2019

  1. Lifeng Xiang, Yu Yin, Yun Zheng, Yanping Ma, Yonggang Li, Zhigang Zhao, Junqiang Guo, Zongyong Ai, Yuyu Niu, Kui Duan, Jingjing He, Shuchao Ren, Dan Wu, Yun Bai, Zhouchun Shang, Xi Dai, Weizhi Ji, Tianqing Li.A developmental landscape of 3D-cultured human pre-gastrulation embryos.Nature(2019) doi:10.1038/s41586-019-1875-y,[IF:33.407]
  2. Yuyu Niu*,Nianqin Sun,Chang Li,Ying Lei,Zhihao Huang,Jun Wu,Chenyang Si,Xi Dai,Chuanyu Liu,Longqi Liu,Su Feng,Yu Kang,Wei Si,Hong Wang,E. Zhang,Lu Zhao,Ziwei Li,Xi Luo,Guizhong Cui,Guangdun Peng,Juan Carlos Izpisúa Belmonte*,Weizhi Ji*,Tao Tan*. Dissecting primate early post-implantation development using long-term in vitro embryo culture. Science. 366(6467),[IF:41.037]
  3. Li Yan†, Bin Jiang†, Yuyu Niu†, Hongxuan Wang, Enqin Li, Yaping Yan, Huiyan Sun, Yanchao Duan,Shaohui Chang, Guokai Chen, Weizhi Ji*, Ren-He Xu* and Wei Si*  (2019) Intrathecal delivery of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheres promotes recovery of a primate multiple sclerosis model.Cell Death DiscoveryDOI 10.1038/s41420-018-0091-0. [IF:5.28]
  4. Dongdong Qin*†, Shihao Wu, Yongchang Chen, Xintian Hu*, Behavioral screening tools for identifying autism in macaques: existing and promising tests.Brain Research Bulletin, 146(2019)87-93. [IF:2.71]
  5. Lei Shi†, Xin Luo, Jin Jiang, Yongchang Chen, Cirong Liu, TingHu, Min Li, Qiang Lin, Yanjiao Li, Jun Huang, Hong Wang,Yuyu Niu, Yundi Shi, Martin Styner, Jianhong Wang, Yi Lu, Xuejin Sun, Hualin Yu, Weizhi Ji*,Bing Su*,Transgenic rhesus monkeys carrying the human MCPH1 gene copiesshow human-like neoteny of brain development.National Science review,Volume 6, Issue 3, May 2019, Pages 480–493. [IF:13.22]
  6. Chu Chu†, Zhaohui Yang1†, Jiayin Yang, Li Yan, Chenyang Si, Yu Kang, Zhenzhen Chen, Yongchang Chen,Weizhi Ji and Yuyu Niu*,Homologous recombination-mediated targeted integration in monkey embryos using TALE nucleases.BMC Biotechnology,DOI:10.1186/s12896-018-0494-2. [IF:2.303]
  7. Hong Wang†, Yaping Yan†, Xiaoyan Yi†, Yanchao Duan, Junfeng Wang, Shanshan Li Lilin Luo, Tianzhuang Huang, Briauna Inglis, Xi Li, Weizhi Ji, Tao Tan* and Wei Si*,Histopathologilal Features and Composition Of Gut Microbiota in Rhesus Monkey of Alcoholic Liver disease.Frontiers in Microbiology.DOI: 10.3389/fmicb.2019.00165.  [IF:4.259]
  8. Shanshan Li†, Lei Ao†, Yaping Yan†, Jiang Jiang, Bingbing Chen, Yanchao Duan, Fei Shen, Jinbao Chen,Briauna Inglis, Renmin Ni, Weizhi Ji* and Wei Si,Differential motility parameters and identification of proteomic profiles of human sperm cryopreserved with cryostraw and cryovial. Clinical Proteomics,DOI :10.1186/s12014-019-9244-2.  [IF:2.892]
  9. Bin Jiang†, Xufeng Fu†, Li Yan†, Shanshan Li†, Dongliang Zhao, Xiaoyan Wang, Yanchao Duan,Yaping Yan, Enqin Li, Kunhua Wu, Briauna Marie Inglis, Weizhi Ji, Ren-He Xu, Wei Si.Transplantation of human ESC-derived mesenchymalstem cell spheroids ameliorates spontaneous osteoarthritis in rhesus macaques.Theranostics.2019, 9:6587-6600.[IF: 8.063]
  10. Tianqing Li*,Zongyong Ai,Weizhi Ji*.Primate stem cells: bridge the translation from basic research to clinic application.SCIENCE CHINA Life Sciences.2019,62(1):12-21.[IF:3.583]
  11. Yuyu Niu*†, Nianqin Sun†, Chang Li†, Ying Lei†, Zhihao Huang, Jun Wu, Chenyang Si, Xi Dai, Chuanyu Liu, Longqi Liu, Su Feng, Yu Kang, Wei Si, Hong Wang, E. Zhang, Lu Zhao, Ziwei Li, Xi Luo, Guizhong Cui, Guangdun Peng, Juan Carlos Izpisúa Belmonte*, Weizhi Ji*, Tao Tan*.Dissecting primate early post-implantation development using long-term in vitro embryo culture.Science.2019,366(6467):.
  12. Bo Zhang 1, Zhigang Zhou 1, Yin Zhou 1, Ting Zhang 1, Yuanye Ma 1, Yuyu Niu 1, Weizhi Ji 1, Yongchang Chen 1.Social-valence-related increased attention in Rett syndrome cynomolgus monkeys: An eye-tracking study.Autism Res.2019,12(11):1585-1597.[IF:3.697]
  13. 周智刚,段志刚,王宏,龚南南,刘杰,陈兴龙,卓艳,周引,张婷,陈永昌.非人灵长类个性化麻醉方案的探讨[J].中国实验动物学报.2019,(4):473-478.
  14. 黄少勇,蔡润泽,陈永昌.平面细胞极性通路在神经管缺陷中的作用 [J].中国比较医学杂志.2019,29(7):102-107.
  15. ChenCao,LaurenceA.Lemaire,WeiWang,PeterH.Yoon,YoolimA.Choi,LanceR.Parsons,JohnC,Matese,WeiWang,Michael Levine*,KaiChen*.Comprehensive Single-Cell transcriptome lineages of a proto-vertebrate. Nature.2019,571(7765):349-354.[IF:40.13]
  16. 常秋荣,刘丽丽,王会阳,付丽,邢凤英,李垚,陈学进,李善刚.利用CRISPR-Cas9 敲除Tyr 基因制作白化C57BL/ 6N 小鼠.中国实验动物学报.2019,(4):493-500.
  17. 李善刚.研究进程加快为生物医药带来新契机--谈基因编辑浪潮中的非人灵长类动物模型.前沿科学.2019,9:41-45.
  18. LiliLiu†,Jianchang Ca,Qiurong Chang,Fengying Xing,Guofeng Yan,Li Fu,Huiyang Wang,Zhengwen Ma,Xuejin Chen*,Yao Li*,and Shangang Li*.In Vivo Exon Replacement in the Mouse Atp7b Gene by the Cas9 System.HUMAN GENE THERAPY.2019,30(9):1079—1092.[IF: 3.855]

  2018

  1. Yu Kang, Zongyong Ai, Kui Duan, Chenyang Si, Yong Wang, Yun Zheng, Jingjing He, Yu Yin, Shumei Zhao, Baohua Niu, Xiaoqing Zhu, Li Liu, Lifeng Xiang, Linming Zhang, Yuyu Niu, Weizhi Ji, and Tianqing Li*,Improving Cell Survival in Injected Embryos Allows Primed Pluripotent Stem Cells to Generate Chimeric Cynomolgus Monkeys. Cell Reports,25, 2563–2576, November 27.  [IF:7.815]
  2. 周文树,杜雪薇,汪若凤,李天晴,神经系统中一种新型的潜在治疗工具—外泌体.中国细胞生物学学报Chinese Journal of Cell Biology 2018.40(7):1214-1222. 
  3. Yiqiang Cui†, Yuyu Niu†, Jiankui Zhou†,Yongchang Chen†, Yiwei Cheng, Shangang Li,Zongyong Ai, Chu Chu, Hong Wang, Bo Zheng,Xuejin Chen, Jiahao Sha, Xuejiang Guo,Xingxu Huang, Weizhi Ji, Generation of a precise Oct4-hrGFP knockin cynomolgusmonkey model via CRISPR/Cas9-assisted homologous recombination. Cell Research (2018) :1-4. [IF:17.848]
  4. Zhaohui Yang†, Hong Shi†, Pengcheng Ma†, Shilei Zhao, Qinghong Kong, Tianhao Bian, Chao Gong, Qi Zhao, Yuan Liu, Xuebin Qi, Xiaoming Zhang, Yinglun Han, Jiewei Liu, Qingwei Li, Hua Chen,* and Bing Su*,Darwinian Positive Selection on the Pleiotropic Effects of KITLG Explain Skin Pigmentation and Winter Temperature Adaptation in Eurasians. Molecular Biology and Evolution,Mol. Biol. Evol. 35(9):2272–2283,June 29, 2018. [IF:14.797]
  5. 王宏,张龙,李鹤龄,陈智岗,宗发梁,膨化加工方法对猕猴饲料营养成分的影响. 中国饲料DOI院10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20180101
  6. 李鹤龄,王宏*,陈智岗,宗发梁,恒河猴、食蟹猴毛发氨基酸和微量元素测定分析. 上海畜牧兽医通讯,2018年第5期
  7. 李鹤龄,王宏*,陈智岗,宗发梁,规模化猕猴养殖场的消毒管理.上海畜牧兽医通讯,2018年第4期
  8. 王宏,标准化猕猴养殖基地的建设与管理.黑龙江畜牧兽医,2018( 14) : 205-208.
  9. Li Liu†, Shuchao Ren†, Junqiang Guo, Qingyi Wang, Xiaotuo Zhang, Peiran Liao,Shipeng Li, Ramanjulu Sunkar and Yun Zheng, Genome-wide identification and comprehensive analysis of microRNAs and phased small interfering RNAs in watermelon. BMC Genomics 2018, 19(Suppl 2):111. [IF:3.501]
  10. Peiran Liao*, Shipeng Li*, Xiuming Cui, Yun Zheng, A comprehensive review of web-based resources of non-coding RNAs for plant science research. International Journal of Biological Sciences 2018; 14(8): 819-832. doi: 10.7150/ijbs.24593.  [IF:4.067]
  11. Kun Chen†, Li Liu†, Xiaotuo Zhang†, Yuanyuan Yuan†, Shuchao Ren, Junqiang Guo, Qingyi Wang, Peiran Liao, Shipeng Li, Xiuming Cui*, Yong-Fang Li* and Yun Zheng, Phased secondary small interfering RNAs in Panax notoginseng. BMC Genomics 2018, 19(Suppl 1):41,DOI 10.1186/s12864-017-4331-0. [IF:3.501]
  12. Yi-Kun Zhou†*, Xiao-Chun Yang†, Yang Cao, Heng Su, Li Liu, Zhi Liang* and Yun Zheng*, A homozygous G insertion in MPLKIP leads to TTDN1 with the hypergonadotropichypogonadism symptom. BMC Medical Genetics 2018, 19(Suppl 1):214. doi: 10.1186/s12881-018-0723-5.
  13. Xufeng Fu*, Bin Jiang*, Bingrong Zheng*, Yaping Yan, Junfeng Wang,Yanchao Duan, Shanshan Li, Li Yan, Hong Wang, Bingbing Chen,Xiongbo Sang, Weizhi Ji, Ren-He Xu and Wei Si,Heterogenic transplantation of bone marrow-derived rhesus macaque mesenchymal stem cells ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in mouse. Peer J,6:e4336,DOI 10.7717/peerj.4336 [IF:2.353]
  14. Tianqing Li*, Zongyong Ai & Weizhi Ji*,Primate stem cells: bridge the translation from basic research to clinic application.SCIENCE CHINA Life Sciences,DOI :10.1007/s11427-018-9334-2 [IF:3.583]

  2017

  1. Feng Wang 1 2, Jinghua Han 2, Li Wang 3, Ying Jing 4, Zhu Zhu 4, Dawei Hui 1, Zhaohui Wang 1, Yangzi Wang 1, Yang Dong 1, Tao Tan 1 2. CCCTC-Binding Factor Transcriptionally Targets Wdr5 to Mediate Somatic Cell Reprogramming[J]. Stem Cells Dev, 2017,26(10):743-750. [IF:3.562]
  2. Fei Gao, Yuyu Niu, Yi Eve Sun, Hanlin Lu, Yongchang Chen, Siguang Li, Yu Kang, Yuping Luo, Chenyang Si, Juehua Yu, Chang Li, Nianqin Sun, Wei Si, Hong Wang, Weizhi Ji & Tao Tan . De novo DNA methylation during monkey pre-implantation embryogenesis[J]. Cell Res, 2017,27(4):526-539. [IF:15.606]
  3. Yongchang Chen 1, Juehua Yu 2, Yuyu Niu 3, Dongdong Qin 4, Hailiang Liu 2, Gang Li 5, Yingzhou Hu 4, Jiaojian Wang 6, Yi Lu 7, Yu Kang 3, Yong Jiang 8, Kunhua Wu 8, Siguang Li 2, Jingkuan Wei 9, Jing He 9, Junbang Wang 2, Xiaojing Liu 2, Yuping Luo 2, Chenyang Si 3, Raoxian Bai 9, Kunshan Zhang 2, Jie Liu 2, Shaoyong Huang 9, Zhenzhen Chen 9, Shuang Wang 9, Xiaoying Chen 2, Xinhua Bao 10, Qingping Zhang 10, Fuxing Li 2, Rui Geng 2, Aibin Liang 2, Dinggang Shen 5, Tianzi Jiang 11, Xintian Hu 4, Yuanye Ma 9, Weizhi Ji 12, Yi Eve Sun 13. Modeling Rett Syndrome Using TALEN-Edited MECP2 Mutant Cynomolgus Monkeys[J]. Cell, 2017,169(5):945-955. [IF:30.45]
  4. Yuyu Niu, Tianqing Li and Weizhi Ji. Paving the road for biomedicine: genome editing and stem cells in primates[J].Stem Cell Research ,2017, Vol. 4, No. 4. [IF:8.843]
  5. Yan Zhuo, Shuqing Feng, Shaoyong Huang, Xinglong Chen, Yu Kang, Chenyang Si, Zifan Li, Yin Zhou, Ling Zhou, Ting Zhang, Weizhi Ji, Yuyu Niu, Yongchang Chen. Transabdominal Ultrasound-guided Multifetal Pregnancy Reduction in 10 Cases of Monkeys,Biology of Reproduction,2017 Nov 1;97(5):758-761. doi: 10.1093/biolre/iox130. [IF:3.432]
  6. 艾宗勇,李天晴*, 诱导神经上皮干细胞的临床转化前景及挑战.中国细胞生物学中文核心期刊
  7. 李元吉,李亚辉,树鼩Tssk6基因cDNA克隆、组织表达谱及生物信息学分析.中国畜牧兽医,2017,44(3):619-627. [IF:0.912]
  8. 刘芳,李亚辉,PP1γ2对昆明小鼠精子成熟和运动性的调控作用.中国畜牧兽医, [IF:0.962]
  9. Bo Zhang, Chuan-Yu Lia,, Xiu-Song Wang, The effect of hippocampal NMDA receptor blockade by MK-801 on cued fear extinction. Behavioural Brain Research 332 (2017) 200–203.  [IF:3.022]
  10. Bo Zhang,Consequences of early adverse rearing experience (EARE) on development: insights from non-human primate studies. Zoological Research 38(1): 1-11, 2017. 国内核心期刊 [IF:1.556]
  11. 王宏,膨化饲料对生长期猕猴增重和营养消化率的影响. 黑龙江畜牧兽医,2017.9:209-210.
  12. 王宏,昆明地区恒河猴、食蟹猴种群繁殖规律和繁殖性能研究. 中国比较医学杂志,2017.7:34-39.
  13. 王宏,昆明地区试验猴常见疾病的调查分析. 中国畜牧兽医,2017.4:1557-1564.
  14. 王宏,A case of oral cavity squamous cell carcinoma in an adult female rhesus monky. International Journal Of Advances In Case Reports,2017.1:5-8.
  15. Chuanbin Su,Binglian Zheng,The Protein Phosphatase and SMEK, Complex Dephosphorylates HYL1 to Promote miRNA Biogenesis by Antagonizing the MAPK Cascade in Arabidopsis. Developmental Cell,2017, 41,527-539.  [IF:9.174]
  16. Bingbing Chen 1, Shanshan Li 1, Yaping Yan 1, Yanchao Duan 1, Shaohui Chang 1, Hong Wang 1, Weizhi Ji 2, Xin Wu 3, Wei Si 4. Cryopreservation of cynomolgus macaque (Macaca fascicularis) sperm with glycerol and ethylene glycol, and its effect on sperm-specific ion channels d CatSper and Hv1. Theriogenology 104 (2017) 37e42.  [IF:3.54]
  17. Xufeng Fu,Wei Si,et al. Vitrification of Rhesus Macaque Mesenchymal Stem. Cells and the Effects on Global Gene Expression. stem cell international,2017;2017:3893691. doi: 10.1155/2017/3893691. Epub 2017 Oct 24. [IF:1.98]
  18. 付旭峰,司维,动物模型在间充质干细胞治疗慢性肝病临床前研究的应用. 中国实验动物学报,核心B类。
  19. 李俊,张会云,江勇,李天晴*,单侧脑室和双侧脑室定位注射MPP+制作帕金森病猴模型的比较研究. 生理学报 December 25, 2017, 69(6): –DOI: 10.13294/j.aps.2017.0084.
  20. Yun Zheng*, Li Liu, and Girish C. Shukla. A comprehensive review of web-based non-coding RNA resources for cancer research, Cancer Letters 2017, 10.1016/j.canlet.2017.08.015. [IF:6.508]
  21. Yun Zheng†*, Kun Chen†, Zhenning Xu†, Peiran Liao, Xiaotuo Zhang, Li Liu, Kangning Wei, Diqiu Liu, Yong-Fang Li, Ramanjulu Sunkar, and Xiuming Cui*, Small RNA profiles from Panax notoginseng roots differing in sizes reveal correlation between miR156 abundances and root biomass levels. Scientific Reports 2017, DOI : 10.1038/s41598-017-09670-8. [IF:4.011]
  22. Kun Chen†, Li Liu†, Xiaotuo Zhang†, Yuanyuan Yuan, Shuchao Ren, Junqiang Guo, Qingyi Wang, Peiran Liao, Shipeng Li, Xiuming Cui*, Yong-Fang Li* and Yun Zheng*, Phased secondary small interfering RNAs in Panax notoginseng. BMC Genomics 2017, (接收待建刊)[IF:3.501]
  23. Shuang Wang, Shuaiwei Ren, Raoxian Bai, Puhao Xiao, Qin Zhou, Yin Zhou, Zhigang Zhou,Yuyu Niu, Weizhi Ji, and Yongchang Chen,No off-target mutations in functional genome regions of aCRISPR/Cas9-generated monkey model of musculardystrophy. JBC ACCELERATED COMMUNICATION,June 25, 2018, DOI 10.1074/jbc.AC118.004404
  24. Shuang Wang, Lichuan Yang, Raoxian Bai, Shuaiwei Ren, Yuyu Niu, Weizhi Ji,Yuanye Ma & Yongchang Chen,Interaction of p53 and ASPPs Regulates Rhesus Monkey Embryonic Stem Cells Conversion to Neural Fate Concomitant with Apoptosis. Cell CycleDOI: 10.1080/15384101.2018.1464848
  25. Xiaoqing Zhu†, Wenshu Zhou†, Hua Jin, Tianqing Li1*,Brn2 alone is sufficient to convert astrocytes into neural progenitors and neurons. Stem Cells and Development,DOI: 10.1089/scd.2017.0250 [IF:3.147]
  26. 王宏,陈智岗,张龙,宗发梁,猕猴链球菌性大叶性肺炎的诊断与防治. 黑龙江畜牧医学,DOI: 10. 13881 /j.cnki.hljxmsy.2017. 07. 0223

  2016

  1. Xiaoqing Zhu 1, Bo Li 2, Zongyong Ai 1, Zheng Xiang 2, Kunshang Zhang 3, Xiaoyan Qiu 4, Yongchang Chen 1, Yuemin Li 5, Joshua D Rizak 6, Yuyu Niu 1, Xintian Hu 6, Yi Eve Sun 7, Weizhi Ji 8, Tianqing Li 9. A Robust Single Primate Neuroepithelial Cell Clonal Expansion System for Neural Tube Development and Disease Studies[J]. Stem Cell Reports, 2016,6(2):228-242. [IF:5.499]
  2. Zongyong Ai 1, Zheng Xiang 2, Yuemin Li 3, Guoku Liu 4, Hong Wang 1, Yun Zheng 4, Xiaoyan Qiu 3, Shumei Zhao 1, Xiaoqing Zhu 1, Yanhua Li 5, Weizhi Ji 1, Tianqing Li 6. Conversion of monkey fibroblasts to transplantable telencephalic neuroepithelial stem cells[J]. Biomaterials, 2016,77:53-65. [IF:10.273]
  3. Xiaoqing Zhu 1 2 3 4, Zongyong Ai 2 3, Xintian Hu 4, Tianqing Li 2 3. Efficient Generation of Corticofugal Projection Neurons from Human Embryonic Stem Cells[J]. Sci Rep, 2016,6:28572. [IF:4.011]
  4. Yongchang Chen, Yuyu Niu, Weizhi Ji. Genome editing in nonhuman primates: approach to generating human disease models[J]. J Intern Med, 2016,280(3):246-251. [IF:6.051]
  5. Ziwei Li 1, Shengpeng Wang 2, Jinping Cheng 1, Chuanbin Su 1, Songxiao Zhong 1, Qi Liu 3, Yuda Fang 3, Yao Yu 1, Hong Lv 1, Yun Zheng 4, Binglian Zheng 1. Intron Lariat RNA Inhibits MicroRNA Biogenesis by Sequestering the Dicing Complex in Arabidopsis[J]. PLoS Genet, 2016,12(11):e1006422. [IF:5.224]
  6. Jingjing He 1, Zheng Xiang 1, Xiaoqing Zhu 1, Zongyong Ai 1, Jingsong Shen 1, Tianzhuang Huang 1, Liegang Liu 2, Weizhi Ji 1, Tianqing Li 1. Neuroprotective Effects of 7, 8-dihydroxyflavone on Midbrain Dopaminergic Neurons in MPP+-treated Monkeys[J]. Sci Rep, 2016,6:34339. [IF:4.011]
  7. 付旭锋, 刘平, 陈冰冰, 等. 间充质干细胞冻存方法的研究进展[J]. 云南大学学报:自然科学版, 2016,38(4):652-660.
  8. Yun Zheng†*, Bo Ji, Renhua Song, Shengpeng Wang, Ting Li, Xiaotuo Zhang, Kun Chen, Tianqing Li, and Jinyan Li*. Accurate Detection for a Wide Range of Mutation and Editing Sites of MicroRNAs from Small RNA High-Throughput Sequencing Profiles. Nucleic Acids Research, 2016,DOI: 10.1093/nar/gkw471. [IF:11.147]
  9. Zongyong Ai, Zheng Xiang, Yuemin Li, Guoku Liu, Hong Wang, Yun Zheng, Xiaoyan Qiu, Shumei Zhao, Xiaoqing Zhu, Yanhua Li*, Weizhi Ji, Tianqing Li*, Conversion of Monkey Fibroblasts to Transplantable Telencephalic Neuroepithelial Stem Cells. Biomaterials , 2016, 77: 53-65. [IF:10.273]

  2015

  1. Yong Fan, Hong-Cui Zhao, Jianqiao Liu, Tao Tan, Ting Ding, Rong Li, Yue Zhao, Jie Yan, Xiaofang Sun, Yang Yu & Jie Qiao. Aberrant expression of maternal Plk1 and Dctn3 results in the developmental failure of human in-vivo- and in-vitro-matured oocytes[J]. Sci Rep, 2015,5:8192. [IF:4.011]
  2. Yu Kang, Bo Zheng, Bin Shen, Yongchang Chen, Lei Wang, Jianying Wang, Yuyu Niu, Yiqiang Cui, Jiankui Zhou, Hong Wang, Xuejiang Guo, Bian Hu, Qi Zhou, Jiahao Sha, Weizhi Ji, Xingxu Huang. CRISPR/Cas9-mediated Dax1 knockout in the monkey recapitulates human AHC-HH[J]. Hum Mol Genet, 2015,24(25):7255-7264. [IF:4.544]
  3. Yuyu Niu, Xiangyu Guo, Yongchang Chen, Chuan-En Wang, Jinquan Gao, Weili Yang, Yu Kang, Wei Si, Hong Wang, Shang-Hsun Yang, Shihua Li, Weizhi Ji, Xiao-Jiang Li. Early Parkinson's disease symptoms in alpha-synuclein transgenic monkeys[J]. Hum Mol Genet, 2015,24(8):2308-2317. [IF:4.544]
  4. Lei Shi, Qiang Lin & Bing Su. Estrogen regulation of microcephaly genes and evolution of brain sexual dimorphism in primates[J]. BMC Evol Biol, 2015,15:127. [IF:3.045]
  5. Tao Tan 1, Bin Lu, Jing Zhang, Yuyu Niu, Wei Si, Qiang Wei, Weizhi Ji. Notch1 signaling antagonizes transforming growth factor-beta pathway and induces apoptosis in rabbit trophoblast stem cells[J]. Stem Cells Dev, 2014,23(8):813-822. [IF:3.147]
  6. Yongchang Chen 1, Yinghui Zheng 2, Yu Kang 1, Weili Yang 2, Yuyu Niu 1, Xiangyu Guo 2, Zhuchi Tu 2, Chenyang Si 3, Hong Wang 3, Ruxiao Xing 2, Xiuqiong Pu 3, Shang-Hsun Yang 4, Shihua Li 5, Weizhi Ji 6, Xiao-Jiang Li 7. Functional disruption of the dystrophin gene in rhesus monkey using CRISPR/Cas9[J]. Hum Mol Genet, 2015,24(13):3764-3774. [IF:4.544]
  7. Bin Jiang 1, Zhen Xiang 1, Zongyong Ai 1, Hong Wang 1, Yanjiao Li 1, Weizhi Ji 2, Tianqing Li 3. Generation of cardiac spheres from primate pluripotent stem cells in a small molecule-based 3D system[J]. Biomaterials, 2015,65:103-114.
  8. Yongchang Chen 1, Yuyu Niu 1, Yanjiao Li 1, Zongyong Ai 1, Yu Kang 1, Hong Shi 1, Zheng Xiang 1, Zhaohui Yang 1, Tao Tan 1, Wei Si 1, Wei Li 2, Xueshan Xia 3, Qi Zhou 4, Weizhi Ji 5, Tianqing Li 6. Generation of Cynomolgus Monkey Chimeric Fetuses using Embryonic Stem Cells[J]. Cell Stem Cell, 2015,17(1):116-124.
  9. Yongchang Chen 1, Yiqiang Cui 2, Bin Shen 3, Yuyu Niu 1, Xiaoyang Zhao 4, Lei Wang 2, Jianying Wang 2, Wei Li 4, Qi Zhou 4, Weizhi Ji 1, Jiahao Sha 2, Xingxu Huang 5. Germline acquisition of Cas9/RNA-mediated gene modifications in monkeys[J]. Cell Res, 2015,25(2):262-265. [IF:17.848]
  10. Hanlin Lu 1, Zhimei Yuan, Tao Tan, Junwen Wang, Juyong Zhang, Hui-Juan Luo, Yudong Xia, Weizhi Ji, Fei Gao. Improved tagmentation-based whole-genome bisulfite sequencing for input DNA from less than 100 mammalian cells[J]. Epigenomics, 2015,7(1):47-56.
  11. Haifeng Wan 1, Chunjing Feng 2, Fei Teng 2, Shihua Yang 3, Baoyang Hu 1, Yuyu Niu 4, Andy Peng Xiang 5, Weizhen Fang 6, Weizhi Ji 4, Wei Li 1, Xiaoyang Zhao 1, Qi Zhou 1. One-step generation of p53 gene biallelic mutant Cynomolgus monkey via the CRISPR/Cas system[J]. Cell Res, 2015,25(2):258-261. [IF:17.848]
  12. Cirong Liu 1, Xiaoguang Tian 2, Huilang Liu 3, Yin Mo 4, Fan Bai 3, Xudong Zhao 5, Yuanye Ma 6, Jianhong Wang 7. Rhesus monkey brain development during late infancy and the effect of phencyclidine: a longitudinal MRI and DTI study[J]. Neuroimage, 2015,107:65-75. [IF:5.812]
  13. Hong Wang 1 2, Tao Tan 1 2, Junfeng Wang 3, Yuyu Niu 1 2, Yaping Yan 2, Xiangyu Guo 2, Yu Kang 1 2, Yanchao Duan 2, Shaohui Chang 2, Jianpeng Liao 2, Chenyang Si 2, Weizhi Ji 1 2, Wei Si 1 2. Rhesus monkey model of liver disease reflecting clinical disease progression and hepatic gene expression analysis[J]. Sci Rep, 2015,5:15019. [IF:4.011]
  14. Jinjuan Zhang 1, Tianjie Li 2, Weizhi Ji 1, Yang Yu 3, Tao Tan 4. Rho GDIalpha Modulates Rabbit Trophoblast Stem Cell Survival and Migration[J]. Biol Reprod, 2015,93(6):144.
  15. 支大龙, 敖磊, 王宏, 等. SpermCryo无卵黄冷冻液对食蟹猴精子冷冻保存的影响[J]. 安徽农业科学, 2015(13):148-151.
  16. Xiaoming Zhang 1, Shiyu Liao 2, Xuebin Qi 1, Jiewei Liu 1 3, Jatupol Kampuansai 4, Hui Zhang 1, Zhaohui Yang 5 6, Bun Serey 7, Tuot Sovannary 7, Long Bunnath 7, Hong Seang Aun 7, Ham Samnom 8, Daoroong Kangwanpong 4, Hong Shi 5 6, Bing Su 1 6. Y-chromosome diversity suggests southern origin and Paleolithic backwave migration of Austro-Asiatic speakers from eastern Asia to the Indian subcontinent[J]. Sci Rep, 2015,5:15486. [IF:4.011]
  17. 王宏, 司维, 周引, 等. 恒河猴婴猴人工护理程序的建立[J]. 安徽农业科学, 2015(17):159-161.
  18. 康宇, 陈永昌, 牛昱宇. 灵长类动物基因编辑技术研究进展[J]. 生命科学, 2015,27(1):50-55.
  19. 艾宗勇, 赵淑梅, 李天晴. 灵长类原始态多能干细胞的研究与挑战[J]. 中国科学:生命科学, 2015(12).
  20. 王宏, 陈永昌, 司维, 等. 猕猴剖宫产及术后护理[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(18):168-169.
  21. 王宏, 韦秋奖. 食蟹猴 SPF 种群建立过程中病毒抗体的动态监测[J]. 中国实验动物学报, 2015(6):573-577.
    

  2014

  1. Hailiang Liu # 1 2, Yongchang Chen # 1 3 4, Yuyu Niu # 1 3 4, Kunshan Zhang # 2, Yu Kang 1 3, Weihong Ge 5, Xiaojing Liu 2, Enfeng Zhao 2 6, Chencheng Wang 2, Shaoyun Lin 2, Bo Jing 2, Chenyang Si 1 3, Quan Lin 2 5, Xiaoying Chen 2 5, Haijun Lin 2, Xiuqiong Pu 1 3, Yingying Wang 2, Binlian Qin 2, Fang Wang 1 3, Hong Wang 1 3 4, Wei Si 1 3 4, Jing Zhou 2, Tao Tan 1 3 4, Tianqing Li 1 3 4, Shaohui Ji 1 3 4, Zhigang Xue 2, Yuping Luo 2, Liming Cheng 2, Qi Zhou 7, Siguang Li 2, Yi Eve Sun 1 2 5, Weizhi Ji 1 3 8. TALEN-mediated gene mutagenesis in rhesus and cynomolgus monkeys[J]. Cell Stem Cell, 2014,14(3):323-328.
  2. Zhiqiang Meng 1, Chang Liu 2, Chengyang Yu 3, Yuanye Ma 4. Transcranial direct current stimulation of the frontal-parietal-temporal area attenuates smoking behavior[J]. J Psychiatr Res, 2014,54:19-25. [IF:3.917]
  3. Yuyu Niu 1, Bin Shen 2, Yiqiang Cui 3, Yongchang Chen 1, Jianying Wang 2, Lei Wang 3, Yu Kang 1, Xiaoyang Zhao 4, Wei Si 1, Wei Li 4, Andy Peng Xiang 5, Jiankui Zhou 2, Xuejiang Guo 3, Ye Bi 3, Chenyang Si 1, Bian Hu 2, Guoying Dong 3, Hong Wang 1, Zuomin Zhou 3, Tianqing Li 1, Tao Tan 1, Xiuqiong Pu 1, Fang Wang 1, Shaohui Ji 1, Qi Zhou 4, Xingxu Huang 6, Weizhi Ji 7, Jiahao Sha 8. Generation of gene-modified cynomolgus monkey via Cas9/RNA-mediated gene targeting in one-cell embryos[J]. Cell, 2014,156(4):836-843. [IF:36.216]
  4. Lei Shi 1, Qiang Lin, Bing Su. Human-specific hypomethylation of CENPJ, a key brain size regulator[J]. Mol Biol Evol, 2014,31(3):594-604. [IF:14.797]
  5. Ting Yan 1, Joshua Dominic Rizak 1, ShangChuan Yang 2, Hao Li 1, Baihui Huang 1, Yuanye Ma 3, Xintian Hu 3. Acute morphine treatments alleviate tremor in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-treated monkeys[J]. PLoS One, 2014,9(2):e88404. [IF:2.776]
  6. Yunfang Zhang 1, Ying Zhang, Junchao Shi, He Zhang, Zhonghong Cao, Xuan Gao, Wanhua Ren, Yunna Ning, Lina Ning, Yujing Cao, Yongchang Chen, Weizhi Ji, Zi-Jiang Chen, Qi Chen, Enkui Duan. Identification and characterization of an ancient class of small RNAs enriched in serum associating with active infection[J]. J Mol Cell Biol, 2014,6(2):172-174.

  2013

  1. Huan Liu†, Bo Zhao,  Yongchang Chen,  Dewen You†, Rui Liu†, Mingqiang Rong†, Weizhi Ji*, Ping Zheng and Ren Lai*, Multiple coagulation factor deficiency protein 2 contains the ability to support stem cell self-renewal.The FASEB Journal • Research Communication,DOI: 10.1096/fj.13-228825. [IF:5.391]
  2. Xiaoguang Tian†, Cirong Liu†, Tianzi Jiang , Joshua Rizak , Yuanye Ma*, Xintian Hu*, Feature-reduction and semi-simulated data in functional connectivity-based cortical parcellation. Neuroscience bulletin,DOI :10.1007/s12264-013-1339-6.
  3. Lei Shi†, Qiang Lin†, and Bing Su* ,Human-Specific Hypomethylation of CENPJ, a Key Brain Size Regulator. Molecular biology and evolution,DOI :10.1093/molbev/mst231. [IF:14.797]
  4. Zhenghua Sun , Yanfeng Zhang , Rui Zhang , Xuebin Qi  and Bing Su*,Functional divergence of the rapidly evolving miR-513 subfamily in primates. BMC evolutionary biology,DOI :10.1186/1471-2148-13-255 [IF:3.045]

  2012

  1. Yongchang Chen 1, Yuyu Niu, Weizhi Ji, Transgenic Nonhuman Primate Models for Human Diseases:Approaches and Contributing Factors.Genet Genomics,DOI :10.1016/j.jgg.2012.04.007. [IF:4.65]
  2. Haichen Niu , Yingwei Zheng†, Joshua D. Rizak , Yaodong Fan, Wei Huang , Yuanye Ma* ,Hao Lei*,The effects of lesion of the olfactory epithelium on morphine-induced sensitization and conditioned place preference in mice. Behavioural brain research,DOI :10.1016/j.bbr.2012.04.047. [IF:2.77]
  3. H. Wang* , Y.Y. Niu , W. Si , Y.J. Li, Y. Yan ,Reference data of clinical chemistry, haematology and blood coagulation parameters in juvenile cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). PloS one,DOI :10.1371/journal.pone.0157003. [IF:2.776]

  2011

  1. Xiaoli Feng† , Lina Wang† , Shangchuan Yang, Dongdong Qin  , Jianhong Wang , Chunlu Li , Longbao Lv ,Yuanye Ma* , and Xintian Hu*,Maternal separation produces lasting changes in
   cortisol and behavior in rhesus monkeys. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,DOI :10.1073/pnas.1010943108. [IF:9.58]

  2011前

  1. Zheng P, Si W, Wang H, Zou R, Bavister BD, Ji W.,Effect of age and breeding season on the developmental capacity of oocytes from unstimulated and follicle-stimulating hormone-stimulated rhesus monkeys.Biology of reproduction,DOI:10.1095/biolreprod64.5.1417. [IF:2.96]
  2. Shufen Wang 1, Xianghui Tang, Yuyu Niu, Hongwei Chen, Bin Li, Tianqing Li, Xiuzhen Zhang, Zhixin Hu, Qi Zhou, Weizhi Ji, Generation and characterization of rabbit embryonic stem cells. Stem cells (Dayton, Ohio),DOI:10.1634/stemcells.2006-0226. [IF:5.614]
  3. Jifeng Yang 1, Shihua Yang, Nathalie Beaujean, Yuyu Niu, Xiechao He, Yunhua Xie, Xianghui Tang, Liu Wang, Qi Zhou, Weizhi Ji. Epigenetic marks in cloned rhesus monkey embryos: comparison with counterparts produced in vitro.Biol Reprod,DOI: 10.1095/biolreprod.106.051383.
  4. Yuyu Niu, Yang Yu, Agnieszka Bernat, Shihua Yang, Xiechao He, Xiangyu Guo, Dongliang Chen, Yongchang Chen, Shaohui Ji, Wei Si, Yongqin Lv, Tao Tan, Qiang Wei, Hong Wang, Lei Shi, Jean Guan, Xuemei Zhu, Marielle Afanassieff, Pierre Savatier, Kang Zhang, Qi Zhou, and Weizhi Ji, Transgenic rhesus monkeys produced by gene transfer into early-cleavage-stage embryos using a simian immunodeficiency virus-based vector.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,DOI :10.1073/pnas.1006563107. [IF:9.58]